7 ขั้นตอนง่ายๆ ของการพัฒนาเว็บไซต์ (Web Development)

ผู้พัฒนาเว็บไซต์(website)ส่วนใหญ่ มักคิดถึงกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นเรื่องของเทคนิค เช่น โครงสร้างเว็บไซต์ (Site Structure) การเขียนโค้ด (Coding) การจัดการเนื้อหา แต่ความจริงแล้ว การพัฒนาเว็บไซต์ หัวใจอยู่ที่ขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น

การวางแผนโดยละเอียด และ การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังจากเผยแพร่เว็บไซต์แล้ว ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่า การพัฒนาเว็บไซต์ ทั่วไปเป็นอย่างไร 

ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน มีดังนี้

1. การระบุเป้าหมาย (Goal identification) 

การระบุเป้าหมาย เป็นขั้นตอนการเตรียมการ ซึ่งผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องมีการวางแผน ชื่อเว็บไซต์ โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน การกำหนดหัวเรื่อง กำหนดวัตถุประสงค์ของ การพัฒนาเว็บไซต์ (web development) เป็นการตอบคำถามว่า เว็บไซต์ที่ต้องการพัฒนา พัฒนาเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร เป็นเว็บไซต์ในรูปแบบใด นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ อะไรบ้าง นอกจากนั้น ยังต้องมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ามาชมเว็บไซต์

การระบุเป้าหมายเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาเว็บไซต์ เพราะการกำหนดเป้าหมายจะเป็นแนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ให้เข้าถึงเป้าหมายได้

2. การกำหนดขอบเขต (Scope definition) 

การกำหนดขอบเขต เป็นส่วนสำคัญที่บ่งบอกถึงสื่อที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดโทนสี รูปภาพ กราฟิก ตัวอักษร เป็นต้น ในขั้นตอนนี้ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ จะต้องมีการจัดเตรียมเครื่องมือ หรือ ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการพัฒนา และ ที่สำคัญผู้พัฒนาต้อง ฝึกทักษะพื้นฐาน การพัฒนาเว็บไซต์ 

ขั้นตอนนี้ แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) จะมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถกำหนดขอบของเว็บไซต์ แผนภูมิแกนต์ เป็นแผนผังที่ใช้แสดงกิจกรรม และ กำหนดเวลาในการดำเนินการ เพื่อให้ทุกกิจกรรมสำเร็จตามแผน

โดยมีลำดับขั้นตอน ดังนี้

 1. การกำหนดชื่อโครงการ คือ การกำหนดชื่อโปรเจคหลักของเรา เพื่อที่เราจะสามารถกำหนด กิจกรรมย่อยๆ ของโปรเจคนี้
 2. กำหนดขั้นตอนกิจกรรมสำคัญที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ของโครงการในแกนตั้ง (แกน y) โดยจัดทำเป็นขั้นตอนที่เรียง ตามลำดับก่อนหลัง กิจกรรมที่ทำก่อนอยู่ด้านบน ไล่ลงมา ตามลำดับถึงกิจกรรมสุดท้ายอย่างต่อเนื่อง หากมีกิจกรรม ย่อยสามารถจัดทำรายละเอียดเป็นตารางแยกเฉพาะได้
 3. ลำดับเวลา ในแกนนอน (แกน x) โดยกำหนดเวลาของ โครงการ แสดงถึงเวลาในการทำกิจกรรมตลอดโครงการ เช่น เดือน สัปดาห์
 4. กิจกรรม โดยตารางกิจกรรมงานต้องกำหนดระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุด ของแต่ละกิจกรรม โดยทั่วไปมักใช้ลูกศรทึบ และ ตารางผลเพื่อบันทึก และ ติดตามผลการดำเนินการว่าเป็นไป ตามแผนหรือไม่ สามารถใช้สัญญาลักษณ์สีเขียว เหลือง แดง
 5. ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละกิจกรรม กรณีมีหลายคนร่วมทำโครงการ

3. การสร้างแผนผังเว็บไซต์และโครงร่าง (Sitemap and wireframe creation)

แผนผังเว็บไซต์ คือ รายการที่รวมหน้าเพจภายในเว็บไซต์ มีหลักการทำงานเหมือนเป็นสารบัญของเว็บไซต์ ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้ามาดูได้ว่าในเว็บไซต์ของเรานั้นมีหน้าเพจอะไรบ้าง มีลำดับชั้นอย่างไร ในอดีตการทำแผนผังเว็บไซต์ จะทำเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจภาพรวมของเว็บไซต์ แต่ในปัจจุบันนั้นเกี่ยวข้องกับการทำ SEO (Search Engine Optimization) 

 Wireframe คือ แผนผัง โครงสร้าง ภาพรวม พิมพ์เขียว การจัดองค์ประกอบของ Interface บางครั้งอาจเรียกว่า Mockup

Wireframe จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ออกแบบ ผู้เขียนโปรแกรมและผู้ใช้งาน มีความเข้าใจในภาพรวมของระบบตรงกัน โดยผู้ใช้งานสามารถออกความเห็น หรือ ปรับแก้ รวมไปถึง การทำข้อตกลงกันก่อนที่จะลงมือพัฒนาโปรแกรมต่อไป

การออกแบบ Wireframe สามารถออกแบบด้วยการเขียนบนกระดาษ ออกแบบจากซอฟต์แวร์(ระบบคอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง) (Software)คอมพิวเตอร์ หรือ เลือกใช้ เว็บแอปพลิเคชั่น Web Application ได้ดังนี้ ซึ่งมีทั้งแบบฟรีและมีค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างเครื่องมือที่จะใช้ในการออกแบบ wireframe เช่น

 • เครื่องมือออกแบบออนไลน์  : Cacoo, Jumpchart, FrameBox, iPlotz, MockFlow, Google Docs
 • เครื่องมือออกแบบออฟไลน์ : Microsoft Visio, OmniGraffle, Adobe Photoshop, Adobe Firework, Pencil Project, Justinmind

4. การสร้างคอนเทนต์ (Content creation)

การพัฒนาเว็บไซต์ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งใน การพัฒนาเว็บไซต์ คือ การสร้างเนื้อหาในเว็บไซต์  การรวบรวมและเรียบเรียงคอนเทนต์ จากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาแบ่งปัน เผยแพร่ ให้แก่ผู้ใช้ โดยมีแนวคิด หรือวิธีการนำเสนอ ให้น่าสนใจ ซึ่งผู้จัดการเนื้อหา อาจไม่จำเป็นต้องเป็น ต้องสร้างคอนเทนต์ เนื้อหาที่เว็บไซต์นำเสนอจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้ใช้มาใช้งาน

วัตถุประสงค์ของการสร้างคอนเทนต์ ได้แก่

 1. เนื้อหาของคอนเทนต์ที่ดี น่าสนใจ จะทำให้เว็บไซต์มีอัตราการมองเห็นและเป็นรู้จักมากยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมายเข้ามาในเว็บไซต์มากยิ่งขึ้นและผู้ใช้ก็ได้รับรู้ถึงบริการของเว็บไซต์
 2. SEO คอนเทนต์ ยังช่วยเพิ่มลำดับการมองเห็นของเว็บไซต์สำหรับ Search Engine ให้อยู่ในอันดับที่ดีในการค้นหา 

5. องค์ประกอบศิลป์ (Visual Element)

องค์ประกอบศิลป์เป็นส่วนสำคัญของศิลปะและการออกแบบ มีองค์ประกอบภาพทั้งหมด 7 องค์ประกอบ ได้แก่ เส้น รูปร่าง สี มูลค่า รูปแบบ พื้นผิว และพื้นที่

 1. จุด มีมิติเป็นศูนย์ ไม่มีความกว้าง ความยาว ความลึก
 2. เส้น เกิดจากจุดที่ต่อกันในทางยาว หรือเกิดจากร่องรอยของจุดที่ถูกแรงแรงหนึ่งผลักดันให้เคลื่อนที่ไป โดยมีลักษณธต่างๆ เช่น ตรง โค้ง คด เป็นคลื่น ฟันปลา ก้นหอย เป็นต้น
 3. น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา คือ ความอ่อนแกของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณที่เป็นเงาวัตถุ
 4. รูปร่าง รูปร่างประกอบด้วยเส้นอย่างน้อยหนึ่งเส้นและมีความกว้าง ความยาว ความลึก ทิศทาง และลักษณะทั่วๆไป เช่นเดียวกับเส้นน้ำหนัก มีทิศทาง เคลื่อนไหวได้รอบตัวทั้งทางดิ่ง ทางราบ ทางเฉียง และทางลึก
 5. สี เป็นทัศนธาตุที่มีบทบาทในงานจิตกรรม มีลักษณะพิเศษ 3 ประการ คือ
 • ความเป็นสี (Hue)
 • น้ำหนักของสี (Value)
 • ความจัดของสี (Intensity)
 1. ลักษณะพื้นผิว มี 2 ลักษณะได้แก่ ลักษณะของผิวที่จับต้องได้ และผิวที่ทำเทียมขึ้น

6. การทดสอบ (Testing) 

การพัฒนาและทดสอบ หลังจากพัฒนาเว็บไซต์ผู้พัฒนาต้องทำการทดสอบการแสดงผลผ่าน โปรแกรมที่อยู่ในกลุ่มเว็บเบราว์เซอร์เพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ที่พัฒนาแสดงผลได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถลิงค์เชื่อมโยงได้อย่างถูกต้อง

7. เปิดตัว (Launch)

เมื่อทุกอย่างได้รับการทดสอบอย่างละเอียด และพร้อมที่จะเผยแพร่เว็บไซต์ ในขั้นตอนนี้หลังจากเปิดตัวเว็บไซต์แล้ว ผู้พัฒนาก็ต้องศึกษาและพัฒนาเว็บไปต่อเนื่อง เพราะอาจยังมีองค์ประกอบบางอย่างที่ต้องแก้ไข การพัฒนาเว็บไซต์ เป็นกระบวนการที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พอพูดมาถึงตรงนี้ทุกท่านก็คงจะทราบขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์แล้ว จะเห็นได้ว่าขั้นตอนต่างๆโดยส่วนใหญ่ อาจจะจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ดังนั้น หากผู้อ่านสนใจ อยากทำเว็บไซต์ เว็บแอบพลิฤเคชั่น ขององค์กร หรือ เว็บบล็อกส่วนตัว ผู้อ่านสามารถติดต่อเราได้เลยค่ะ เรามีบริการจัดทำเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชั่น อีกทั้งเรายังรับออกแบบอาร์ตเวิร์ค เพื่อใช้ในธุรกิจองค์กรของท่านอีกด้วย 

เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) คืออะไร? มีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง

ในอดีต เวลาจะค้นหาข้อมูลอะไรสักอย่างก็ต้องเดินทางไปห้องสมุด และบางครั้งกว่าจะเจอข้อมูลที่ตรงกับที่ต้องการก็ใช้เวลานาน เพราะต้องใช้เวลาหาหนังสือและข้อมูลในหนังสือ แต่ปัจจุบันการค้นหาข้อมูลนั้นง่ายเพียงพิมพ์สิ่งที่ต้องการลงบน Google แล้วเพียงไม่กี่วินาที สิ่งที่ต้องการก็จะถูกรวบรวมมาให้คุณ ซึ่งหลายคนที่รู้จัก Google ก็อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า Search Engine คือ อะไร? มีหลักการทำงานอย่างไร นอกจาก Google จะมีแหล่งค้นหาข้อมูลจากที่ไหนอีกบ้าง มาหาคำตอบกัน เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) คือ Search Engine (เสิร์ชเอ็นจิน) คือ โปรแกรมสำหรับค้นหาข้อมูลบนโลกอินเตอร์เน็ต โดยจะแสดงผลลัพธ์เป็นเว็บไซต์ รูปภาพ วิดีโอ แผนที่ Search Engine ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือค้นหาโดยเฉพาะจะเรียกว่า Web Search Engine ซึ่งผู้ใช้งานจะกรอก ‘คำสำคัญ’ หรือ Keyword (คีย์เวิร์ด) เพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หลักการทำงานของ เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) 1. Crawling: การเก็บ รวบรวมข้อมูล อินเทอร์เน็ตเป็นโครงข่ายข้อมูลขนาดมหึมาที่เชื่อมโยงติดต่อกันอย่างทั่วถึง … Read more

E-A-T หลักเกณฑ์ของ Google search ที่คนทำ SEO ต้องรู้

SEO จะเป็นเรื่องของการทำเนื้อหา หรือคอนเทนต์ เพื่อให้เว็บไซต์มีคุณภาพและติดอันดับการค้นหาบน Google search ซึ่งการเขียนคอนเทนต์ยังไม่มีหลักหรือกฎตายตัวในการเขียนว่าจะต้องมีความยาวเท่าใด ต้องมีรูปภาพเยอะ ๆ หรือต้องทำไปในทิศทางไหน แต่อาจจะมีทริกเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะสามารถช่วยให้เว็บไซต์มีคุณภาพและติดอันดับการค้นหาได้ ซึ่งก็คือ หลัก E-A-T นั่นเอง ในบทความนี้จะมาอธิบายความหมายแลพความสำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ E-A-T ของการทำ SEO ที่ดี E-A-T คืออะไร E-A-T คือ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของเว็บไซต์ที่อัลกอริทึมของ Google search นำมาใช้ในการพิจารณาคุณภาพของเว็บไซต์ ซึ่งหลักเกณฑ์นี้มีผลทำให้ลำดับค้นหาใน Google นั่นหมายความว่าหากเว็บไซต์ของเราใช้หลัก E-A-T ในการทำเนื้อหาหรือสร้างคอนเทนต์จะส่งผลให้เว็บไซต์มีการติดอันดับที่สูงขึ้นได้ E = Expertise เป็นหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยเรื่อง ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ หรือความรู้และทักษะเฉพาะในด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนต้องมีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญในบทความที่ตนเองเขียนหรือสิ่งที่ต้องการนำเสนอ เกณฑ์นี้จะช่วยทำให้ Google มองเห็นว่า เว็บไซต์ไหนมีความเชี่ยวชาญจริง และควรถูกจัดอันดับใน Ranking ที่สูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ https://browsewaresolution.com … Read more

กลยุทธ์การทำ On-Page SEO เพื่ออันดับของเว็บไซต์

On-Page SEO เป็นหนึ่งในปัจจัยในการทำ SEO ให้เว็บไซต์ติดอันดับบนหน้าผลการค้นหาของ Google Search Engine และการปรับปรุง On Page เป็นเรื่องที่ต้องลงรายละเอียดกันเยอะพอสมควร ดังนั้น วันนี้จึงอยากจะพาทุกคนมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ On Page SEO คืออะไร มีอะไรบ้างที่ต้องทำ แบบจับมือปรับแต่ง Contents ในรูปแบบ Step By Step ฉบับเข้าใจง่ายๆ สามารถทำได้ด้วยตนเอง On page SEO คืออะไร On Page คือ การปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักเกณฑ์E-A-T เพื่อปรับปรุงอันดับให้อยู่ในอันดับที่ดีที่สุด ของ Google และมีปริมาณการผู้เข้าใช้เว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น On Page SEO เป็นปัจจัยที่คุณสามารถควบคุมได้เอง ดังนั้นจึงต้องปรับแต่งให้ดี โดยปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ หัวข้อ, Meta Description, Internal Link, External Link เป็นต้น และ … Read more

Backlink คืออะไร เรียนรู้วิธีการสร้าง Backlink ให้เว็บไซต์

ปัจจัยอย่างหนึ่งในการทำ SEO เลยก็คือการทำ Backlink เพราะการมีBacklink เชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ของเรา มันจะส่งผลต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ของ Google ดังนั้น เพื่อให้เราสามารถ สร้างเว็บไซต์ติดหน้าแรกได้ ก่อนอื่นควรเข้าใจพื้นฐานและความสำคัญของBacklink ก่อน  Backlink คืออะไร Backlink คือ การที่มีเว็บไซต์อื่นทำลิงก์เข้ามาหาเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์ของเราทำลิงก์ออกไปหาเว็บอื่นด้วย ซึ่งสิ่งที่ Google สนใจในการจัดอันดับ SEO ก็คือการที่เว็บไซต์มีการลิงก์ เข้ามาหาที่เว็บไซต์นั้นๆ นั่นแปลว่าเว็บไซต์ของเรามีคุณภาพ ทั้งในแง่ของ เนื้อหา คอนเทนต์ ความน่าเชื่อถือ อ้างอิง Source หรืออื่นๆ เมื่อมีความน่าเชื่อถือ การจัดอันดับของ Google มากขึ้นไปด้วย การติดอันดับก็จะง่ายขึ้นและอยู่ได้นานในหน้าแรกๆได้  ลักษณะของ Backlink ที่ดี ลิงก์ที่มาจากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์สามารถดูได้จากชื่อเสียงของเว็บไซต์ ข้อมูลที่เขียนมาอย่างดี และออกแบบหน้าเว็บไว้อย่างสวยงาม รวมทั้งปริมาณผู้เข้ามาใช้งาน (Traffic) แสดงว่าเป็น Backlinkที่เชื่อถือได้ เพราะว่าถ้าเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ และน่าเชื้อถือมีลิงก์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา Google ก็มองว่าเว็บไซต์เราน่าเชื่อถือมากขึ้นไปด้วย ลิงก์ที่มาจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน ลิงก์ที่ดีควรมาจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาโดยรวมสัมพันธ์กับเว็บไซต์เรา … Read more