ทีมงาน

ไพรัช ประภาสรุ่งเรือง
CEO – Chief Executive Officer
Sirirat Paparwinsub
COO – Chief Operating Officer
นับทอง เก้าเกตุกรณ์
CMO – Chief Marketing Officer
ดาริณ ศรีวิลัย
Account Excusive
พิชชาธาดา อินทร์แก้ว
Designer
จิรภัทร บุญจันทร์
Designer
ใจมั่น นาบุญวัฒน์
Full Stack Developer
สุรภาส ภาคาศรี
Backend Developer
ธนวัฒน์ วรรณราช
Frontend Developer
กิติชา บุญจันทร์
Digital Marketer
อธิษฐ์ วงยศ
Content Marketer