บทความ

การพัฒนาเว็บไซค์

7 ขั้นตอนง่ายๆ ของการพัฒนาเว็บไซต์ (Web Development)

ผู้พัฒนาเว็บไซต์(website)ส่วนใหญ่ มักคิดถึงกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นเรื่องของเทคนิค เช่น โครงสร้างเว็บไซต์ (Site Structure) การเขียนโค้ด (Coding) การจัดการเนื้อหา แต่ความจริงแล้ว การพัฒนาเว็บไซต์ หัวใจอยู่ที่ขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น การวางแผนโดยละเอียด และ การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังจากเผยแพร่เว็บไซต์แล้ว ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่า การพัฒนาเว็บไซต์ ทั่วไปเป็นอย่างไร  ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน มีดังนี้ 1. การระบุเป้าหมาย (Goal identification)  การระบุเป้าหมาย เป็นขั้นตอนการเตรียมการ ซึ่งผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องมีการวางแผน ชื่อเว็บไซต์ โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน การกำหนดหัวเรื่อง กำหนดวัตถุประสงค์ของ การพัฒนาเว็บไซต์ (web development) เป็นการตอบคำถามว่า เว็บไซต์ที่ต้องการพัฒนา พัฒนาเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร เป็นเว็บไซต์ในรูปแบบใด นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ อะไรบ้าง นอกจากนั้น ยังต้องมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ามาชมเว็บไซต์ การระบุเป้าหมายเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาเว็บไซต์ เพราะการกำหนดเป้าหมายจะเป็นแนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ให้เข้าถึงเป้าหมายได้ 2. การกำหนดขอบเขต (Scope definition)  การกำหนดขอบเขต เป็นส่วนสำคัญที่บ่งบอกถึงสื่อที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ … Read more

UX และ UI คืออะไร?

แม้ UX/UI จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่บทบาทของ UX / UI นั้นมีความแตกต่างกันกันอยู่