5 ข้อแนะนำการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ

หากว่าคุณอยากทำเว็บไซต์ เพื่อให้มีผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวนมากนั้น มีหลายสิ่งที่เราต้องคำนึงถึง และ อีกหลายสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง(Precautions for web development) รวมถึงยังปัจจัยอื่นๆมากมายที่จะสามารถ ส่งผลกระทบต่อจำนวนผูเข้าเยี่ยมชม เช่น เนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์ โครงสร้างการนำเสนอ เนื้อหาบนเว็บไซต์ การจัดหมวดหมู่เนื้อหาที่สามารถค้น เจอได้ง่าย มีการจัดโครงสร้างเว็บไซต์อย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถใช้งานได้ง่าย มีความรวดเร็วในการโหลดข้อมูล สร้างเว็บไซต์ผู้พัฒนาจึงต้องคำนึงถึง หลักในการพัฒนาเว็บไซต์เป็นสำคัญ  ดังนั้นบทความนี้ เลยจะมาพูดถึงข้อแนะนำการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ของเราประสบผลสำเร็จ ดังนี้

1. เนื้อหา

เนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์ ควรเลือกเนื้อหาที่ตรงกับวัตถุประสงค์ ที่เราได้กำหนดไว้ ในขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่ตรงกับความต้องการ เช่น 

  • เว็บไซต์เกี่ยวกับข่าว เนื้อหาเว็บไซต์ก็ควรจะประกอบด้วยข่าวประเภทต่างๆ ซึ่งอาจมีการแบ่งหมวดหมู่ตามเนื้อหา หรือ แบ่งหมวดหมู่ตามแหล่งที่มาของข่าว 
  • เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลองค์กร เนื้อหาเว็บไซต์ก็ควรเป็ฯข้อมูลองค์กร อสจประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร บุคลากรในองค์กร ภาระหน้าที่ต่างๆ ขององค์กร รวมถึงงานที่ให้บริการทางเว็บไซต์ขององค์กร 
  • เว็บไซต์ร้านขายอุปกรณ์ ไอที เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เว็บไซต์ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอที เนื้อหาเว็บไซต์ก็ควรจะประกอบด้วยข่าวสารไอที ซึ่งอาจมีการแบ่งหมวดหมู่ตามรุ่น ยี่ห้อ หรือ แบ่งหมวดหมู่ตามปี เป็นต้น 

เนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์ ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิง ผู็รับผิดชอบดูและ จำเป็ยจะต้องปรัปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อเป็ฯการสร้างความหน้าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์

2. โครงสร้างของเว็บไซต์

โครงสร้างของเว็บไซต์ ควรคำนึงถึงการใชง้านที่ง่ายและสะดวก ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการไดอ้ย่างรวดเร็ว มีการจัดกลุ่มของข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ออกแบบหัวข้อย่อยไว้ในหัวข้อหลักเพื่อลดจำนวนหัวข้อหลัก ทำให้หน้าเว็บเพจไม่วุ่นวายจัดระบบไฟล์ (File) และไดเรกทอรี (Directory) ตามกลุ่มของข้อมูลทำให้การดูแลรักษาและการตรวจสอบความผิดพลาดของเว็บเพจ ง่ายยิ่งขึ้น เช่น การจัดไฟล์รูปภาพไว้ที่เดียวกัน หรือจัดเก็บไฟล์เว็บเพจที่เป็นเรื่องเดียวันไว้ใน ไดเรกทอรีเดียวกัน เป็นต้น

3. การแสดงผล

การพัฒนาเว็บไซต์ ควรพัฒนาให้เว็บไซต์ สามารถแสดงผลได้กับ ทุกเว็บบราวเซอร์เนื่องจากในยุคปัจจุบัน มีเว็บบราวเซอร์ให้ผู้ใช้ไดเ้ลือกหลากหลายค่าย ดังนั้น ผู้พัฒนาเว็บไซต์ จึงควรคำนึงถึงการแสดงผลของเว็บไซต์ ในแต่ละเว็บบราวเซอร์ออกมาในรูปแบบที่เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด และ เว็บไซต์ก็ต้องสามารถดูได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลายด้วย ไม่ว่าจะเป็นทั้ง โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนหรือ แท็บเล็ต เป็นต้น 

4. การออกแบบ

ข้อแนะนำอีกอย่างในการพัฒนาเว็บไซต์ ก็คือการการออกแบบตัวอักษร ฉากหลัง และสีเว็บไซต์ควรออกแบบให้สามารถอ่านง่ายควร เป็นตัวอักษรที่เป็นสากลนิยม เช่น กรณีภาษาอังกฤษอาจใช้ Arial หรือ Times ส่วนภาษาไทยอาจใช้ Angsana หรือ MS Sans Serif ที่เป็นสากลนิยมของภาษาไทย สำหรับการเลือกใช้ตัวอักษรภาษาไทยนั้น ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะในกรณีที่อุกรณ์ที่ผู้ใช้ ใช้ในการเข้าเยี่ยมชมไม่มีตัวอักษรน้ันๆ อาจทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมไม่ สามารถอ่านตัวอักษรได้ ส่วนฉากหลังนั้น ก็ควรออกแบบไม่ให้ฉากหลังไม่เด่นเกินตัวอักษรในเว็บไซต์ เพราะจะทำให้อ่านยาก และทำให้เนื้อหาไม่น่าสนใจ อีกอย่างที่อยากจะแนะนำคือ จำนวนตัวอักษรในแต่ละบรรทัด อาจช่วยให้ผู้ใช้สามารถชมรายละเอียดได้ง่ายขึ้นด้วย 

5. ความเร็ว

เว็บไซต์ที่พัฒนาควรมีความรวดเร็วในการโหลดหน้าเว็บเพจ โดยเฉพาะหน้าโฮมเพจ โดยปัจจัยที่มี ผลกระทบต่อความเร็วในการโหลด ได้แก่ ขนาด และ จำนวนของรูปภาพ สื่อมัลติมีเดียที่ใช้ในการแสดงผล ปริมาณของตัวอักษรที่อยู่บนหน้าเว็บเพจ ดังนั้น ในการพัฒนาเว็บไซต์ จึงควรเลือกขนาด และจำนวนของรูปภาพที่ใชใ้นแต่ละเว็บเพจใหเ้หมาะสม เพื่อความเร็วในการโหลดเว็บเพจ

สื่อสารกับ ซอฟเเวร์ เฮาส์ อย่างไรให้ได้งานที่มีคุณภาพ

การดีลงานกับ ซอฟเเวร์ เฮาส์ จะต้องมีการสื่อสารและพูดคุยกันถึงความต้องการของผู้ว่าจ้างและขอบเขตของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่มีคุณภาพ

Software house ทีมพัฒนาระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร

Software house คือบริษัทที่รับพัฒนาซอฟแวร์เฉพาะทาง การมีซอฟแวร์ที่เหมาะสมกับประเภทขององค์กรจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

“เว็บไซต์พรีเซนต์ผลงาน” คืออะไร มาทำความรู้จักกัน

การพรีเซต์ผลงานที่ดี สามารถทำได้ผ่านการนำเสนอบน เว็บไซต์พรีเซนต์ผลงาน ขององค์กร นอกจากจะมีความสะดวกแล้วยังช่วยให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีได้

จ้างทำ เว็บไซต์ แสดงผลงาน สำหรับองค์กรต้องเตรียมข้อมูลอะไร

องค์กรสามารถแสดผลงานที่เคยทำมาได้ใน เว็บไซต์ แสดงผลงาน ของตนเอง แต่เราจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างถ้าต้องการจ้างบริษัทมาทำเว็บไซต์ให้